Allmänna villkor

1. Allmänt
Dessa allmänna villkor tillämpas mellan Weblify AB (”Weblify”), org.nr 559097-1023, och köparen av Weblifys produkter (”Kunden”). Dessa allmänna villkor är tillämpliga på Kundens beställning av Produkten (definierat nedan) och utgör, tillsammans med översänd offert, avtalet mellan Weblify och Kunden. I det fall det förekommer motstridiga uppgifter mellan innehållet i översänd offert och de allmänna villkoren äger offerten företräde.
2. Produkt
Med ”Produkt” menas en hemsida byggd på Automattic Incs plattform enligt stycke ”Uppdragets omfattning” i översänd offert. Alla övriga tjänster, tillägg eller förfrågningar utöver vad som finns angivet i ”Uppdragets omfattning” kommer att betraktas som prisindikationer eller tilläggsbeställningar och kommer att offereras av Weblify. Texter och bilder som ska översändas av Kunden räknas inte in i Produkt.
3. Struktur och arkitektur
Produktens struktur och arkitektur bestäms innan projektet påbörjas. Eventuella önskemål från Kunden avseende ändringar av Produktens struktur och/eller arkitektur behöver finnas angivna under ”Uppdragets omfattning” i översänd offert.
4. Ansvar för tillhandahållet material
Kunden ansvarar för, och garanterar, att uppgifter som Kunden tillhandahåller Weblify är korrekta och att material som Kunden tillhandahåller Weblify är korrekt och inte gör intrång i tredje parts immateriella rättigheter. Weblify ansvarar enbart för bilder tillhandahållna av Weblify inom ramen för Produkten.
5. Färger
Kunden ges möjlighet att kommunicera önskemål om specifika färger innan avtalet undertecknas. Kunden ska då på ett tydligt sätt kommunicera var på hemsidan dessa färger ska användas. Skulle Kunden inte kommunicera önskemål om färger innan signerat avtal används de färger som visats upp innan signerat avtal.
6. Projektets början
Projektet påbörjas i samband med att både Weblify och Kunden undertecknar den av Weblify översända offerten, eller sådant annat datum som angetts i den undertecknade offerten. Innan signering har Kunden rätt att begära ändringar av hemsidans struktur och utseende. Kunden kan även begära önskemål om ytterligare funktionalitet som är möjlig på Automattic Incs plattform. Efter signerad offert har Kunden möjlighet att framställa ytterligare önskemål om ändringar av och/eller tillägg till offerten i enlighet med punkterna 10 och 11.
7. Projektets genomförande
Kunden tilldelas en projektledare som kommer att vara tillgänglig och behjälplig under hela genomförandet av projektet. Projektledaren är Kundens kontaktyta och den person som finns tillgänglig för att svara på eventuella frågor och ta emot material. Weblify kommer efter utfört projekt att tillsammans med Kunden planera in ett möte där Produkten visas upp.
8. Material från Kund
För att Weblify ska kunna leverera Produkten måste Kunden bistå med material i form av bilder, texter och dylikt (”Kundmaterial”). Kundmaterial ska vara Weblify tillhanda senast sextio (60) dagar efter beställning. Skickar Kunden ej Kundmaterial senast sextio (60) dagar efter beställning äger Weblify rätt att fakturera Kunden hela det belopp som beställningen avser. Kunden har därefter ytterligare sex (6) månader på sig att skicka Kundmaterial. Har Kunden inte skickat Kundmaterial inom denna tid kommer Weblify att leverera Produkten så långt den går att färdigställa. I samband med detta avslutas projektet och Weblify bär ej längre något ansvar för färdigställande av Produkten. Detta gäller även om Kunden senare skickar Kundmaterial. Skulle Kunden vid senare tidpunkt skicka Kundmaterial betraktas det som tilläggsbeställningar och kommer att offereras på nytt av Weblify.
9. Projektets slutförande
Projektet anses utfört när Weblify utfört de uppgifter som finns angivna i ”Uppdragets omfattning” på den av Weblify översända offerten, eller vid sådan tidpunkt som anges ovan i punkt 8. Vid utfört projekt kommunicerar Weblify detta via SMS, mail eller verbalt. I samband med sådant meddelande ska Weblify föreslå ett flertal tider för uppvisande av Produkten efter slutfört projekt. Skulle Kunden tacka nej, avboka eller av annan anledning inte närvara vid uppvisningstillfället betraktas projektet ändå som utfört. I samband med detta ställs faktura ut från Weblify till Kunden.​
10. Önskemål om ändringar under projektets varaktighet
Skulle Kunden kommunicera önskemål om ändringar utöver vad som finns angivet i avtalet betraktas dessa önskemål som tilläggsbeställningar och kommer att offereras av Weblify. Som standard ligger alltid en länk i footern som pekar mot Weblifys hemsida. Denna kan tas bort på kundens begäran.
11. Önskemål om ändringar efter leverans
Kunden kan när som helst, via mail, kontakta Weblify med önskemål om ändringar efter leverans. Dessa önskemål betraktas då som önskemål om prisindikationer och kommer att offereras av Weblify via mail.
12. Begränsningar
Kunden är själv ansvarig för att undersöka vilka begränsningar och möjligheter som finns i WordPress (Automattic Incs) plattform. Weblify har inte möjlighet att underrätta Kunden om samtliga begränsningar som finns i WordPress (Automattic Incs) plattform. Weblify kommer inte heller att ha möjlighet besvara frågor avseende möjligheter eller begränsningar i WordPress (Automattic Incs) plattform efter påbörjat projekt. För frågor avseende WordPress (Automattic Incs) plattform hänvisar Weblify till www.wordpress.com.
13. Relation till plattformen
Weblify är ett fristående företag från WordPress (Automattic Incs) och kan således inte hållas ansvarig för problem eller begränsningar avseende WordPress (Automattic Incs) plattform, dess partners eller leverantörer.
14. Information och omfattning
Både Weblify och Kund är ansvariga för att ha läst igenom dessa villkor och offerten innan signering. Kunden bär själv ansvar för att denne är införstådd med projektets omfattning innan projektet startar. Weblify ansvarar för att vara införstådd med vilka möjligheter samt begränsningar som finns i WordPress (Automattic Incs) plattform.
15. Tekniskt ansvar
Weblify bär inget ansvar vad gäller domän, server, hosting eller funktionalitet på WordPress (Automattic Incs) plattform eller tjänster/produkter köpta via WordPress eller från annan tredje part. Vid signering av avtalet godkänner Kunden att hantera all kontakt avseende ovanstående tjänster direkt med respektive leverantör.
16. Hosting
Köp av hosting av hemsidan är ett avtal mellan Kunden och Automattic Incs. Kunden har möjlighet att ge fullmakt till Weblify att för Kundens räkning köpa tjänster kopplade till hosting av Automattic Incs och åtar sig i sådant fall att lämna de uppgifter som krävs för att genomföra köpet till Weblify.
17. Koppling av domän
Efter utfört projekt erbjuds Kunden att koppla en egen domän till Produkten, alternativt att förse Weblify med namn på domänleverantör, inloggningsuppgifter till domänleverantör samt övriga relevanta uppgifter. Vid översändande av dessa uppgifter ger Kunden fullmakt till Weblify att för Kundens räkning köpa tjänster som krävs för att koppla Kundens domän till Produkten. Skulle Kunden välja att avböja eller inte lämna den information som krävs, betraktas projektet ändå som utfört. I samband med detta ställs faktura ut från Weblify till Kunden.Ifall Weblify gör utlägg åt Kund för hosting, domän samt andra tredjepartstjänster, ska Kunden ersätta Weblify för sådana kostnader. Avtal avseende sådana tjänster är dock alltid att betrakta som ett avtal mellan Kunden och tredje part.
18. Betalning
Kunden har trettio (30) dagar på sig att betala fakturan från utställningsdatum. Fakturan kommer att ställas ut genom Finqr AB (559093-5978).
*Kostnader för hosting, domän, samt andra tredjepartstjänster kan tillkomma men är att betrakta som ett avtal mellan uppdragsgivare och tredje part.
19. Reklamation
Om Kunden önskar framställa reklamation avseende fel eller brist i projektets utförande ska Kunden göra detta senast vid uppvisningstillfället som beskrivs i 9. Kundens rätt att reklamera anses vara förbrukad efter det att Kunden och Weblify genomfört uppvisningstillfälle enligt 9 utan klagomål. Om Kunden inte deltar i uppvisningstillfälle enligt 9 anses rätten att framställa reklamation vara förbrukad när utsatt datum och tid för sådant uppvisningstillfälle passerat. Reklamation eller klagomål befriar inte Kunden från ansvar att betala för utfört projekt.
20. Ansvar
Weblify ansvarar för skada som orsakats Kunden genom fel eller vårdslöshet i utförande av projektet upp till det belopp som betalats av Kunden för projektet. Weblify ansvarar aldrig för skada som uppkommer på grund av felaktig eller ofullständig information lämnad av Kunden. Weblify ansvarar inte för utebliven vinst eller inkomst, eller annan indirekt skada eller följdskada. Ansvarsbegränsningen gäller dock ej skada som orsakats av grov vårdslöshet eller uppsåt. Kunden ska hålla Weblify skadelöst från krav från tredje man avseende material tillhandahållet av Kund.
21. Force majeure
Om Weblify förhindras fullgöra sina åtaganden enligt avtalet på grund av omständighet som Weblify inte kunnat råda över såsom blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, naturkatastrof, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från underleverantörer på grund av omständigheter som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestationen och befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder. Om avtalets fullgörande till väsentliga delar förhindras för längre tid än tre (3) månader på grund av ovan angiven omständighet, har Kunden rätt att skriftligen säga upp avtalet. Vid sådan uppsägning har Weblify rätt till ersättning enligt avtalet för utfört arbete och styrkt nödvändig kostnad.
22. Immateriella rättigheter
All rätt till samtliga immateriella rättigheter som Weblify skapar inom ramen för projektet tillfaller Kunden. Kunden erhåller inte rätt till Weblifys immateriella tillgångar eller företagshemligheter annat än vad som anges i avtalet. Vidare erhåller Kunden inte rätt till immateriella rättigheter som skapats utanför ramen för projektet, eller som redan var i Weblifys ägo innan projektet inleddes.
23. Personuppgifter
Weblify kan komma att behandla personuppgifter i förhållande till Kundens representanter i samband med projektets genomförande i syfte att kunna uppfylla avtalet. Weblify är personuppgiftsansvarig i förhållande till sådan behandling. Kunden ansvarar för att alla dess representanter vars uppgifter lämnas till Weblify har tagit del av och godkänt Weblifys personuppgiftspolicy för kundkontakter, bilagd härtill som bilaga 1. För en del personuppgifter som Weblify behandlar i samband med projektets utförande är Kunden personuppgiftsansvarig och Weblify personuppgiftsbiträde. I förhållande till sådan behandling gäller det personuppgiftsbiträdesavtal som bilagts härtill som bilaga 2.
24. Sekretess
Parterna förbinder sig, utan begränsning i tiden, att inte för utomstående avslöja konfidentiell information rörande respektive parts verksamhet. Med ”konfidentiell information” förstås i denna bestämmelse varje uppgift – teknisk, kommersiell eller av annan art – oavsett om uppgiften dokumenterats eller inte, med undantag för uppgifter som är eller blir allmänt kända eller som kommit eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom parts brott mot denna bestämmelse.
25. Meddelanden
Meddelanden till den andra parten ska levereras med bud, rekommenderat brev eller e-post till de adresser som senast uppgivits av den andra parten. Meddelande ska anses ha kommit den andra parten tillhanda (a) om det skickats med bud, vid mottagandet, (b) om det skickats med rekommenderat brev, fem (5) dagar efter avsändandet, eller (c) om det skickats med e-post, på dagen för avsändandet.
26. Ändringar
Ändringar av avtalet ska för att äga giltighet vara skriftligen accepterade av bägge parter, om inget annat avtalats.
27. Tvist
Svensk lag, utan tillämpning av dess lagvalsregler, ska gälla för avtalet. Tvister som uppstår i anledning av avtalet ska avgöras av allmän domstol.
Stäng meny

Se en gratis skiss på din hemsida!

Skriv in din email nedan för att se skillnaden!

Get a free demo on your website!

Insert your email below to start rockin’