Allmänna villkor

1. Allmänt
Dessa villkor tillämpas mellan Weblify AB (”Weblify”) 559097-1023 och köparen av Weblifys produkter (”Kunden”). Villkoren är tillämpliga på Kundens beställning av Produkten (definierat nedan) och utgör, tillsammans med översänd offert, avtalet mellan Weblify och Kunden. Vid motstridiga uppgifter mellan översänd offert och de allmänna villkoren äger offerten företräde.
2. Produkt
Med ”Produkt” menas en hemsida enligt översänd offert. Övriga tjänster, tillägg eller förfrågningar utöver vad som finns angivet i ”Uppdragets omfattning” betraktas som förfrågningar och kommer att offereras av Weblify.
3. Struktur och arkitektur
Innan projektet påbörjas visar Weblify upp Produktens struktur och arkitektur. Detta sker via fysiskt möte eller webbmöte där Weblify visar upp en förstasida av Produkten. Eventuella önskemål från Kunden avseende ändringar av Produktens struktur och/eller arkitektur anges under ”Uppdragets omfattning” i översänd offert.
4. Tillhandahållande av material
Projektet påbörjas i samband med att både Weblify och Kunden undertecknar den av Weblify översända offerten, eller sådant annat datum som angetts i den undertecknade offerten. Innan signering har Kunden rätt att begära ändringar av hemsidans struktur och utseende samt framställa önskemål om ytterligare funktionalitet.
5. Projektets början
Projektet påbörjas i samband med att både Weblify och Kunden undertecknar den av Weblify översända offerten, eller sådant annat datum som angetts i den undertecknade offerten. Innan signering har Kunden rätt att begära ändringar av hemsidans struktur och utseende samt framställa önskemål om ytterligare funktionalitet.
6. Projektets genomförande
Kunden tilldelas en projektledare som kommer att vara tillgänglig och behjälplig under hela genomförandet av projektet. Projektledaren är Kundens kontaktyta för att svara på eventuella frågor och ta emot material. Weblify kommer efter utfört projekt att tillsammans med Kunden planera in ett möte där Produkten visas upp.
7. Material från Kund
Kunden måste bistå Weblify med eventuellt material i form av bilder, texter och dylikt (”Kundmaterial”) senast sextio (60) dagar efter beställning. I annat fall äger Weblify rätt att fakturera Kunden hela det belopp som beställningen avser. Kunden har därefter ytterligare sex (6) månader på sig att skicka Kundmaterial. I annat fall kommer Weblify leverera Produkten så långt den går att färdigställa. I samband med detta avslutas projektet och Weblify bär ej längre något ansvar för färdigställande av Produkten.
8. Projektets slutförande
Projektet anses utfört när Weblify utfört de uppgifter som finns angivna i ”Uppdragets omfattning” eller vid sådan tidpunkt som anges ovan i punkt 8. Vid utfört projekt kommunicerar Weblify detta via mail, SMS eller verbalt. Skulle Kunden vid upprepade tillfällen tacka nej, avboka eller av annan anledning inte närvara vid uppvisningstillfället betraktas projektet ändå som utfört. I samband med detta ställs faktura ut från Weblify till Kunden.​
9. Önskemål om ändringar under projektets varaktighet
Skulle Kunden kommunicera önskemål om ändringar utöver vad som finns angivet i avtalet betraktas dessa önskemål som tilläggsbeställningar och kommer att offereras av Weblify.
10. Önskemål om ändringar efter leverans
Kunden kan när som helst, via mail, kontakta Weblify med önskemål om ändringar efter leverans. Dessa önskemål betraktas då som önskemål om prisindikationer och kommer att offereras av Weblify via mail.
11. Begränsningar
Kunden är själv ansvarig för att undersöka vilka begränsningar och möjligheter som finns i överenskommen plattform. Weblify har inte möjlighet att underrätta Kunden om samtliga begränsningar som finns i överenskommen plattform.
12. Relation till plattformen
Weblify är ett fristående företag från Wix.com Ltd och WordPress Foundation och kan således inte hållas ansvarig för problem eller begränsningar avseende Wix.coms (Wix.com Ltd) plattform, WordPress plattform, dess partners eller leverantörer.
13. Information och omfattning
Både Weblify och Kund är ansvariga för att ha läst igenom dessa villkor och offerten innan signering. Kunden bär själv ansvar för att denne är införstådd med projektets omfattning innan projektet startar. Weblify ansvarar för att vara införstådd med vilka möjligheter samt begränsningar som finns i överenskommen plattform.
14. Tekniskt ansvar
Weblify bär inget ansvar vad gäller domän, server, hosting eller funktionalitet på överenskommen plattform eller tjänster/produkter köpta via eller från annan tredje part. Vid signering av avtalet godkänner Kunden att hantera all kontakt avseende ovanstående tjänster direkt med respektive leverantör.
15. Hosting
Weblify ansvarar för hosting av Kundens hemsida om inte annat anges i Uppdragets omfattning. Kostnaden för detta finns angiven i den av Weblify översända offerten.
16. Koppling av domän
Efter utfört projekt erbjuds Kunden att koppla en egen domän till Produkten, alternativt att förse Weblify med namn på domänleverantör, inloggningsuppgifter till domänleverantör samt övriga relevanta uppgifter. Vid översändande av dessa uppgifter ger Kunden fullmakt till Weblify att för Kundens räkning köpa tjänster som krävs för att koppla Kundens domän till Produkten. Skulle Kunden välja att avböja eller inte lämna den information som krävs, betraktas projektet ändå som utfört. I samband med detta ställs faktura ut från Weblify till Kunden.
17. Betalning
Kunden har trettio (30) dagar på sig att betala fakturan från utställningsdatum. Fakturan kommer att ställas ut genom Finqr AB (559093-5978).
*Kostnader för hosting, domän, Wix Premiumpaket, Wix Bookings samt andra Wix-relaterade tjänster kan tillkomma men är att betrakta som ett avtal mellan uppdragsgivare och tredje part.
18. Reklamation
Om Kunden önskar framställa reklamation avseende fel eller brist i projektets utförande ska Kunden göra detta senast vid uppvisningstillfället som beskrivs i 9. Kundens rätt att reklamera anses vara förbrukad efter det att Kunden och Weblify genomfört uppvisningstillfälle enligt 9 utan klagomål. Om Kunden inte deltar i uppvisningstillfälle enligt 9 anses rätten att framställa reklamation vara förbrukad när utsatt datum och tid för sådant uppvisningstillfälle passerat. Reklamation eller klagomål befriar inte Kunden från ansvar att betala för utfört projekt.
19. Ansvar
Weblify ansvarar för skada som orsakats Kunden genom fel eller vårdslöshet i utförande av projektet upp till det belopp som betalats av Kunden för projektet. Weblify ansvarar aldrig för skada som uppkommer på grund av felaktig eller ofullständig information lämnad av Kunden. Weblify ansvarar inte för utebliven vinst eller inkomst, eller annan indirekt skada eller följdskada. Ansvarsbegränsningen gäller dock ej skada som orsakats av grov vårdslöshet eller uppsåt. Kunden ska hålla Weblify skadelöst från krav från tredje man avseende material tillhandahållet av Kund.
20. Force majeure
Om Weblify förhindras fullgöra sina åtaganden enligt avtalet på grund av omständighet som Weblify inte kunnat råda över såsom blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, naturkatastrof, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från underleverantörer på grund av omständigheter som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestationen och befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder. Om avtalets fullgörande till väsentliga delar förhindras för längre tid än tre (3) månader på grund av ovan angiven omständighet, har Kunden rätt att skriftligen säga upp avtalet. Vid sådan uppsägning har Weblify rätt till ersättning enligt avtalet för utfört arbete och styrkt nödvändig kostnad.
21. Immateriella rättigheter
All rätt till samtliga immateriella rättigheter som Weblify skapar inom ramen för projektet tillfaller Kunden. Kunden erhåller inte rätt till Weblifys immateriella tillgångar eller företagshemligheter annat än vad som anges i avtalet. Vidare erhåller Kunden inte rätt till immateriella rättigheter som skapats utanför ramen för projektet, eller som redan var i Weblifys ägo innan projektet inleddes.
22. Personuppgifter
Weblify kan komma att behandla personuppgifter i förhållande till Kundens representanter i samband med projektets genomförande i syfte att kunna uppfylla avtalet. Weblify är personuppgiftsansvarig i förhållande till sådan behandling. Kunden ansvarar för att alla dess representanter vars uppgifter lämnas till Weblify har tagit del av och godkänt Weblifys personuppgiftspolicy för kundkontakter, bilagd härtill som bilaga 1. För en del personuppgifter som Weblify behandlar i samband med projektets utförande är Kunden personuppgiftsansvarig och Weblify personuppgiftsbiträde. I förhållande till sådan behandling gäller det personuppgiftsbiträdesavtal som bilagts härtill som bilaga 2.
23. Sekretess
Parterna förbinder sig, utan begränsning i tiden, att inte för utomstående avslöja konfidentiell information rörande respektive parts verksamhet. Med ”konfidentiell information” förstås i denna bestämmelse varje uppgift – teknisk, kommersiell eller av annan art – oavsett om uppgiften dokumenterats eller inte, med undantag för uppgifter som är eller blir allmänt kända eller som kommit eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom parts brott mot denna bestämmelse.
24. Meddelanden
Meddelanden till den andra parten ska levereras med bud, rekommenderat brev eller e-post till de adresser som senast uppgivits av den andra parten. Meddelande ska anses ha kommit den andra parten tillhanda (a) om det skickats med bud, vid mottagandet, (b) om det skickats med rekommenderat brev, fem (5) dagar efter avsändandet, eller (c) om det skickats med e-post, på dagen för avsändandet.
25. Ändringar
Ändringar av avtalet ska för att äga giltighet vara skriftligen accepterade av bägge parter, om inget annat avtalats.
26. Tvist
Ändringar av avtalet ska för att äga giltighet vara skriftligen accepterade av bägge parter, om inget annat avtalats.
Stäng meny

Se en gratis skiss på din hemsida!

Skriv in din email nedan för att se skillnaden!

Get a free demo on your website!

Insert your email below to start rockin’