Allmänna villkor

1. Produkt
Med produkt menas en hemsida byggd på WordPress (Automattic Inc) plattform enligt stycke ”Lösning” i översänd offert. Alla övriga tjänster, tillägg eller förfrågningar utöver vad som finns angivet i ”Lösning” kommer att betraktas som prisindikationer eller tilläggsbeställningar och kommer att offereras av uppdragstagaren. Texter och bilder som skall översändas av uppdragsgivaren räknas inte in i produkt.
2. Struktur och arkitektur
Produktens struktur och arkitektur bestäms innan uppdraget påbörjas. Eventuella önskemål från uppdragsgivaren sida avseende ändringar av produktens struktur och/eller arkitektur behöver finnas angivna under ”Lösning” i översänd offert.
3. Bilder
Uppdragstagaren kommer att leverera en produkt innehållande bilder som är fria från upphovsrättsskydd och/eller bilder översända av uppdragsgivarens. Uppdragstagaren tar inte ansvar för att de bilder som förses av uppdragsgivaren är befriade från upphovsrättsskydd. Uppdragstagaren ansvarar även för de bilder som eventuellt hämtas från uppdragstagarens befintliga hemsida.
4. Textinnehåll
Uppdragstagaren kommer att leverera en produkt innehållande texter hämtade från uppdragsgivarens befintliga hemsida såvida inget annat anges under ”Lösning” i översänd offert. Uppdragstagaren kommer inte att skriva texter för uppdragsgivarens räkning.
5. Färger
Uppdragsgivaren ges möjlighet att kommunicera önskemål om specifika färger innan signerat avtal. Uppdragsgivaren behöver då på ett tydligt sätt kommunicera vart på hemsidan dessa färger skall användas. Skulle uppdragsgivaren inte kommunicera önskemål om färger innan signerat avtal används de färger som visats upp innan signerat avtal.
6. Uppdraget påbörjas
Uppdraget påbörjas senast 10 dagar efter att Weblify mottagit allt underlag från kund som behövs för att kunna färdigställa hemsidan, dock senast 21 dagar efter signerat avtal. Skulle uppdraget inte kräva något underlag utöver vad som finns angivet i signerat avtal samt på kundens befintliga hemsida kan uppdraget påbörjas omgående. Skulle underlag krävas har kunden 21 dagar på sig att översända allt underlag som krävs för att färdigställa hemsidan. Uppdraget på börjas inte förrän Weblify har tillgång till allt underlag som krävs för att färdigställa hemsidan.
7. Ändringar
Innan signering har uppdragsgivaren rätt att begära ändringar av hemsidans struktur och utseende. Uppdragsgivaren kan även begära önskemål om ytterligare funktionalitet som är möjlig på WordPress (Automattic Inc) plattform. Efter signerad offert har uppdragsgivaren förbrukat sin möjlighet att begära ytterligare önskemål om ändringar och/eller tillägg.
8. Uppdraget genomförs
Uppdragsgivaren tilldelas en projektledare som kommer att vara tillgänglig och behjälplig under hela genomförandet. Projektledaren är uppdragsgivarens kontaktyta och den person som finns tillgänglig för att svara på eventuella frågor och ta emot material. Projektledaren kommer tillsammans med Uppdragsgivaren planera in ett möte där produkten visas upp efter utfört uppdrag. Uppdragsgivaren har fram till 21 dagar efter på sig att skicka över material i form av bilder, texter och dylikt. Skulle uppdragsgivaren välja att inte skicka över material senast 21 dagar efter signerat avtal så slutför uppdragstagaren uppdraget och levererar produkten utifrån det underlag som finns i offerten samt på kundens befintliga hemsida. Om visst innehåll saknas levereras hemsidan delvis med temporärt innehåll. Uppdragsgivaren har därefter möjlighet att själv ersätta det temporära innehållet med hjälp av WordPress (Automattic Inc) plattform.
9. Uppdraget slutförs
Projektet anses utfört när uppdragstagaren utfört de uppgifter som finns angivna i ”Lösning” på den av uppdragstagaren skickade offerten. Vid utfört uppdrag kommunicerar uppdragstagaren detta via SMS, mail eller verbalt. I samband med detta skall uppdragstagaren föreslå ett flertal tider för uppvisande av produkten efter slutfört uppdrag. Skulle uppdragsgivaren tacka nej, avboka eller av annan anledning inte närvara vid uppvisningstillfället så betraktas projektet ändå som utfört. I samband med detta ställs faktura ut från uppdragstagaren till uppdragsgivaren.
10. Önskemål om ändringar under uppdragets varaktighet
Skulle uppdragsgivaren kommunicera önskemål om ändringar utöver vad som finns angivet i detta avtal så betraktas dessa önskemål som tilläggsbeställningar och kommer att offereras av uppdragstagaren.
11. Önskemål om ändringar efter leverans
Uppdragsgivaren kan när som helst, via mail, kontakta uppdragstagaren med önskemål om ändringar efter leverans. Dessa önskemål betraktas då som önskemål om prisindikationer och kommer att offereras av uppdragstagaren via mail.
12. Begränsningar
Uppdragsgivaren är själv ansvarig för att undersöka vilka begränsningar och möjligheter som finns i WordPress (Automattic Inc) plattform. Uppdragstagaren har ej möjlighet att underrätta uppdragsgivaren om samtliga begränsningar som finns i WordPress (Automattic Inc) plattform. Uppdragstagaren kommer ej heller att ha möjlighet besvara frågor avseende möjligheter eller begränsningar i WordPress (Automattic Inc) plattform efter påbörjat projekt.
13. Support
Uppdragsgivaren har möjlighet att kontakta uppdragstagaren med tilläggsbeställningar samt prisindikationer både under och efter leverans. Uppdragsgivaren här däremot ingen möjlighet att kontakta uppdragstagaren med frågor avseende WordPress (Automattic Inc) plattform, funktionalitet, möjligheter eller begränsningar. För frågor avseende WordPress (Automattic Inc) plattform hänvisar uppdragstagaren till www.wordpress.org.
14. Uppdragstagaren är ett fristående företag från Automattic Inc
Uppdragstagaren är ett fristående företag från Automattic Inc och kan således inte hållas ansvarig för problem eller begränsningar avseende WordPress (Automattic Inc) plattform, dess partners eller leverantörer.
15. Ansvar
Både uppdragstagare och uppdragsgivare är ansvariga för att ha läst igenom detta avtalet innan signering. Uppdragsgivare bär själv ansvar för att denne är införstådd med uppdragets omfattning innan uppdraget startar. Uppdragsgivare ansvarar för att vara införstådd med vilka möjligheter samt begränsningar som finns i WordPress (Automattic Inc) plattform.
16. Tekniskt ansvar
Uppdragstagaren bär inget ansvar vad gäller domän, server, hosting eller funktionalitet på WordPress (Automattic Inc) plattform eller tjänster/produkter köpta via Automattic Inc eller från annan tredje part. Vid signering av detta avtal godkänner uppdragsgivaren att hantera all kontakt avseende ovanstående direkt med respektive leverantör.
17. Hosting
Köp av hosting av hemsidan är ett avtal mellan uppdragsgivaren och tredje part och har således ingenting med uppdragstagaren att göra. Uppdragsgivaren har möjlighet att översända relevanta betalkortsuppgifter såsom betalkortsnummer, utgångsdatum, CVC-nummer samt adressuppgifter och därmed ge fullmakt till uppdragstagaren att för uppdragsgivarens räkning köpa tjänster kopplade till hosting av hemsida byggd på WordPress (Automattic Inc) plattform.
18. Koppling av domän
Efter utfört projekt erbjuds uppdragsgivaren att koppla en egen domän till produkten, alternativt att förse uppdragstagaren med namn på domänleverantör, inloggningsuppgifter till domänleverantör samt relevanta betalkortsuppgifter såsom betalkortsnummer, utgångsdatum, CVC-nummer samt adressuppgifter. Vid översändande av dessa uppgifter ger uppdragsgivaren fullmakt till uppdragstagaren att för uppdragsgivarens räkning köpa tjänster som krävs för att koppla uppdragsgivarens domän till produkten. Skulle uppdragsgivaren välja att avböja eller att inte översända inloggnings- eller betaluppgifter så betraktas projektet ändå som utfört. I samband med detta ställs faktura ut från uppdragstagaren till uppdragsgivaren.
*Kostnader för hosting, domän, moduler, samt andra WordPress-relaterade tjänster kan tillkomma men är att betrakta som ett avtal mellan uppdragsgivare och tredje part.

Betalningsvillkor - månadsbetalning

1. DEFINITIONER

I dessa allmänna villkor ska de ord och begrepp som anges nedan ha följande betydelse: 

”Avbetalningsperioden”, det antal månader som krediten löper. Antal månader specificeras under ”Avbetalningsperiod (antal månader)” på Månadsbetalningsavtalet (s. 1) 

”Månadsbetalningsavtalet”,förevarande skuldebrev avseende månadsbetalning mellan Leverantören och Kund. 

”Aros”, Aros Kapital AB, 556669-3130 

”Kund”, den part som erhåller finansiering för att möjliggöra månadsbetalning av Tjänsten. 

”Krediten”, det belopp Kund erhåller för att möjliggöra månadsbetalning av Tjänsten. Krediten beräknas genom att multiplicera Avbetalningsperioden med den Månatliga månadsbetalningen. 

”Månatlig månadsbetalning”,det belopp Kund månatligen skall erlägga till innehavaren av Skuldebrevet. Belopp specificeras under ”Att delbetala varje månad” Månadsbetalningsavtalet (s. 1). 

”Kredittiden”, se ”Avbetalningsperiod” 

”Leverantör”, den part som tillhandahåller Tjänsten 

”Tjänsten”, den/de tjänster som Kund nyttjar av Leverantören genom månadsbetalning, se huvudavtal mellan Kund och Leverantör med tillhörande bilagor. 

2. SYFTE OCH BETALNINGSFULLMAKT

2.1 Krediten ställs till Kunds förfogande i syfte att möjliggöra månadsbetalning av den Tjänst Leverantören tillhandahåller Kund. Kund äger inte rätt att häva avtalet och begära ut det totala Kreditbeloppet. 

2.2 Eftersom Krediten är given med anledning av punkten 2.1 detta Avtal ger Kund Aros fullmakt att för Kunds räkning erlägga ersättning för Tjänsten direkt till Leverantören. Fullmakten är giltig under hela kredittiden. 

3. BEGRÄNSNING AV AROS ANSVAR FÖR TJÄNST

3.1 Kund har själv valt ut Tjänsten och Aros ansvarar inte under några omständigheter för tjänsten i fråga om fel eller brist, försening, kvalitet, prestanda, lämplighet för Kund och andra liknande förhållanden utan skall rikta samtliga frågor hänförliga till situation enligt 3.1 detta Månadsbetalningsavtal mot Leverantören. 

3.2 Kund äger ingen rätt till ersättning av Aros, vare sig för direkt eller indirekt skada eller eljest, i anledning av leveransförseningar, oavsett orsaken därtill. 

3.3 Oavsett invändning från Kund avseende brist eller fel i Tjänsten så är Kunden alltid skyldig att uppfylla sina plikter enligt Månadsbetalningsavtalet. Detta gäller oavsett om Tjänsten inte kan användas eller om Leverantören åsidosatt sina skyldigheter avseende service, support m.m. Kunden har därmed ingen rätt att begära avdrag eller uppskov på Månatlig månadsbetalning eller andra avgifter/kostnader som uppstått till följd av Kunds Månadsbetalningsavtal med Aros, pga. fel eller brist i Tjänsten eller motfordringar hänförliga till andra omständigheter. Skadefall medför inte befrielse från Kunds skyldighet att erlägga Månatliga månadsbetalningar eller att fullgöra övriga förpliktelser enligt Månadsbetalningsavtalet

3.4 Aros är inte under några omständigheter skyldig att utbyta, reparera eller eljest bistå med service av Tjänst eller del därav. 

3.5 Aros får säga upp Krediten till betalning vid den tidpunkt som Aros bestämmer, om någon av följande omständigheter föreligger: 

a) Kund dröjer med erläggandet av den Månatliga månadsbetalningen eller del därav eller annan avgift i mer än fjorton (14) dagar från förfallodagen

b) Kund dröjer med betalning av den Månatliga månadsbetalningen eller annan avgift vid mer än tre (3) tillfällen, 

c) Kund inställer sina betalningar, träder i likvidation, försätts i konkurs eller inleder ackordsförhandlingar utan konkurs eller risk övrigt föreligger enligt Aros bedömning att Kund inte kommer fullgöra sina förbindelser enligt detta Månadsbetalningsavtal,

d) Kund får skuld till skatteverket eller förekommer i ärende hos Kronofogdemyndigheten,

e) Kunds ägarstruktur eller inriktning avseende rörelsen ändras väsentligt eller Kunds rörelse i sin helhet eller väsentlig del därav överlåts eller för Kunds väsentliga tillgångar överlåts,

4. DRÖJSMÅLSRÄNTA

4.1 Om betalning av kapital, kredit, ränta eller avgifter inte fullgörs i tid, skall Kunden betala en årlig dröjsmålsränta om tjugofyra (24) procentenheter på det förfallna beloppet tilldess betalning sker. Utöver vad som framgår av första sidan av detta Månadsbetalningsavtal har Aros rätt att ta ut avgifter för betalningspåminnelser, försening, inkassoåtgärder m.fk. avgifter som Aros vid var tid tillämpar. Kunden skall ersätta Aros samtliga kostnader i anledning av indrivning av förfallen kredit eller annan avgift, kostnad eller fordran enligt detta Månadsbetalningsavtal. 

5. MÅNADSBETALNING

5.1 Har flera olika belopp förfallit till betalning och betalar Kund endast en del av Aros förfallna fordran, äger Aros rätten att besluta hur betalningen skall avräknas. 

6. KVITTNING OCH AVRÄKNING

6.1 Aros har rätt att innehålla medel vilka Aros innehar med redovisningsskyldighet gentemot Kund till säkerhet för Kunds samtliga förpliktelser enligt detta Avtal. 

7. MEDDELANDEN

7.1 Rekommenderat brev om Krediten skall anses ha nått adressaten senast på sjunde dagen efter avsändandet, om brevet sänts till den adress som är angiven i skuldebrevet eller som eljest är känd för Aros. 

7.2 Meddelande som sänts med telex eller telefax skall anses ha nått adressaten omedelbart. 

7.3 Om meddelande sänts med telegram skall det anses ha nått adressaten senast 24 timmar efter inlämnandet. 7.4 Bestämmelserna gäller inte meddelande för avbrytande av preskription. 

8. BEGRÄNSNING AV AROS ANSVAR – FORCE MAJEUR OCH SKADESTÅNDSSKYLDIGET

8.1 Aros är inte ansvarig för skada som beror av lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Aros själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. 

8.2 Aros är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om Aros varit normalt aktsam. Kreditgivaren ansvarar inte i något fall för indirekt skada. 

9. TVIST

9.1 Samtliga tvister i anledning av detta skuldebrev, jämte härur hänförliga rättsförhållanden, skall avgöras enligt svensk rätt och av allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans. 

Stäng meny

Se en gratis skiss på din hemsida!

Skriv in din email nedan för att se skillnaden!

Get a free demo on your website!

Insert your email below to start rockin’