Allmänna villkor

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor tillämpas mellan Weblify AB (”Weblify”), org.nr 559097–1023, och köparen av Weblifys produkter (”Kunden”). Dessa allmänna villkor är tillämpliga på Kundens beställning av Produkten (definierat nedan) och utgör, tillsammans med översänd offert, avtalet mellan Weblify och Kunden. I det fall det förekommer motstridiga uppgifter mellan innehållet i översänd offert och de allmänna villkoren äger offerten företräde.

2. Produkt

Med ”Produkt” menas en hemsida byggd på Automattic Incs plattform enligt stycke ”Uppdragets omfattning” i översänd offert. Alla övriga tjänster, tillägg eller förfrågningar utöver vad som finns angivet i ”Uppdragets omfattning” kommer att betraktas som prisindikationer eller tilläggsbeställningar och kommer att offereras av Weblify. Texter och bilder som ska översändas av Kunden räknas inte in i Produkt.

3. Struktur och arkitektur

Produktens struktur och arkitektur bestäms innan projektet påbörjas. Eventuella önskemål från Kunden avseende ändringar av Produktens struktur och/eller arkitektur ska finnas angivna under ”Uppdragets omfattning” i översänd offert.

4. Ansvar för tillhandahållet material

Kunden ansvarar för, och garanterar, att uppgifter som Kunden tillhandahåller Weblify är korrekta och att material som Kunden tillhandahåller Weblify är korrekt och inte gör intrång i tredje parts immateriella rättigheter. Weblify ansvarar enbart för bilder tillhandahållna av Weblify inom ramen för Produkten.

5. Färger och typsnitt

Kunden ges möjlighet att kommunicera önskemål om specifika färger och/eller typsnitt innan avtalet undertecknas. Kunden ska då på ett tydligt sätt kommunicera var på hemsidan dessa färger ska användas. Skulle Kunden inte kommunicera önskemål om färger och/eller typsnitt innan signerat avtal används de färger och typsnitt som visats upp innan signerat avtal.

6. Projektets början

Projektet påbörjas i samband med att både Weblify och Kunden undertecknar den av Weblify översända offerten, eller sådant annat datum som angetts i den undertecknade offerten. Innan signering har Kunden rätt att begära ändringar av hemsidans struktur och utseende. Kunden kan även begära önskemål om ytterligare funktionalitet som är möjlig på Automattic Incs plattform. Efter signerad offert har Kunden möjlighet att framställa ytterligare önskemål om ändringar av och/eller tillägg till offerten i enlighet med punkterna 12 och 13.

7. Projektets genomförande

Kunden tilldelas en projektledare som kommer att vara tillgänglig och behjälplig under hela genomförandet av projektet. Projektledaren är Kundens kontaktyta och den person som finns tillgänglig för att svara på eventuella frågor och ta emot material. Weblify kommer efter utfört projekt att tillsammans med Kunden planera in ett möte där Produkten visas upp.

8. Kundmaterial

Weblify kommer huvudsakligen att använda texter, bilder, logotyp och dylikt (”Kundmaterial”) från befintlig hemsida vid framtagande av Produkten. För det fall Kunden önskar komplettera med ytterligare Kundmaterial eller byta ut befintligt Kundmaterial är det upp till Kunden att bistå Weblify med önskat Kundmaterial. Kunden har efter fakturering enligt punkt 10 ytterligare sex (6) månader på sig att skicka Kundmaterial. Har Kunden inte skickat Kundmaterial inom denna tid kommer Weblify att leverera Produkten så långt den går att färdigställa. I samband med detta avslutas projektet och Weblify bär ej längre något ansvar för färdigställande av Produkten. Detta gäller även om Kunden senare skickar Kundmaterial. Skulle Kunden vid senare tidpunkt skicka Kundmaterial betraktas det som tilläggsbeställningar och kommer att offereras på nytt av Weblify.

9. Projektets slutförande

Projektet anses slutfört när Weblify utfört de uppgifter som finns angivna i ”Uppdragets omfattning” på den av Weblify översända offerten, eller vid sådan tidpunkt som anges ovan i punkt 8. Vid slutfört projekt kommunicerar Weblify detta via SMS, mail eller verbalt. I samband med sådant meddelande ska Weblify föreslå ett flertal tider för uppvisande av Produkten efter slutfört projekt. Skulle Kunden tacka nej, avboka eller av annan anledning inte närvara vid uppvisningstillfället betraktas projektet ändå som slutfört.

10. Erläggande av betalning

Weblify kommer att debitera Kundens betalkort baserat på uppnådda milstolpar såvida inte annat är angett i offerten såsom förskottsfakturering, månadsbetalning eller annat. Varje milstolpe beskrivs i detalj nedan. När en milstolpe är uppnådd debiteras Kundens kort automatiskt genom Stripe, Incs plattform.

10.1 Milstolpe 1
Weblify kommer att debitera kundens betalkort 20% av projektets totala kostnad i samband med att Kunden fyller i det av Weblify översända betalformuläret.

10.2 Milstolpe 2
Weblify kommer att debitera kundens betalkort 30% av projektets totala kostnad efter att nedanstående aktiviteter genomförts:

– Upprättat ett WordPress konto som kan överföras till kundens webbhotell under milstolpe 5. Har kunden ett WordPress-konto sedan tidigare kan Weblify överföra hemsidan till det befintliga kontot om inget annat har kommunicerats parterna emellan.
– Installation av nödvändiga plugins för optimering av hemsidans alla funktioner.
– Upprättande av en struktur på hemsidan vilket bland annat inkluderar design av förstasidan, byggnation av undersidor och sektioner samt korrigering av meny och sidfot i enlighet med kundens befintliga hemsida om inte annat framförts av Kunden vid inledande möte med Weblify och som finns angivet under rubriken “Uppdragets omfattning” i översänd offert.
– Inkorporering av text från befintlig hemsida om inte annat framförts av Kunden vid inledande möte med Weblify och som finns angivet under rubriken “Uppdragets omfattning” i översänd offert.
– Ändra typsnitt och/eller färger i enlighet med Kundens önskemål som framfördes vid inledande möte med Weblify och som finns angivna under rubriken “Uppdragets omfattning” i översänd offert. Om Kunden inte lämnat önskemål om typsnitt och/eller färger kommer Weblify ändra typsnitt och/eller färger i enlighet med vad Weblify visat upp innan signerat avtal enligt punkt 5.
– Koppla länkar och knappar till rätt undersida/sektion på hemsidan.
– SEO-optimering (sökordsoptimering) vilket inkluderar HTML rubrik taggar, bildbeskrivning (för google), metabeskrivning för varje sida, presentationsbild samt anpassa URL slugs om nödvändigt.

10.3 Milstolpe 3
Weblify kommer att debitera kundens betalkort 30% av projektets totala kostnad efter att hemsidan mobiloptimerats samt anpassats till surfplattor.

10.4 Milstolpe 4
Weblify kommer att debitera kundens betalkort 10% av projektets totala kostnad efter att Weblify översänt länk till hemsidan, kunden genomfört en kvalitetskontroll och givit klartecken gällande hemsidans utformning, alternativt kommunicerat synpunkter som har åtgärdats. Skulle kunden inte kommunicera några synpunkter inom 30 dagar efter att Weblify översänt länk till hemsidan kommer kundens betalkort att debiteras oavsett.

10.5 Milstolpe 5
Weblify kommer att debitera kundens betalkort 10% av projektets totala kostnad efter att nedanstående aktiviteter genomförts:
– Installera hemsida på webbhotell
– Domän kopplats till hemsida
– Kvalitetskontroll av installerade plugins genomförts av Weblify

Efter att punkt 10.5 genomförts anses projektet slutfört.

11. Slutjustering

När Kunden har erlagt betalning av utställd faktura kommer Weblify utföra slutjusteringar av hemsidan i enlighet med Kundens önskemål och vad som avtalats parterna emellan. Weblify kommer bland annat tillse att alla länkar på hemsidan fungerar och är korrekta. Om Kunden önskar det kommer Weblify även hjälpa till med lansering av hemsidan samt koppling till önskad domän.

12. Önskemål om ändringar under projektets varaktighet

Skulle Kunden kommunicera önskemål om ändringar utöver vad som finns angivet under ”Uppdragets omfattning” i översänd offert betraktas dessa önskemål som tilläggsbeställningar och kommer att offereras av Weblify. Som standard ligger alltid en länk i footern som pekar mot Weblifys hemsida. Denna kan tas bort på kundens begäran.

13. Önskemål om ändringar efter leverans

Kunden kan när som helst, via mail, kontakta Weblify med önskemål om ändringar efter leverans. Dessa önskemål betraktas då som önskemål om prisindikationer och kommer att offereras av Weblify via mail.

14. Begränsningar

Kunden är själv ansvarig för att undersöka vilka begränsningar och möjligheter som finns i WordPress (Automattic Incs) plattform. Weblify har inte möjlighet att underrätta Kunden om samtliga begränsningar som finns i WordPress (Automattic Incs) plattform. Weblify kommer inte heller att ha möjlighet besvara frågor avseende möjligheter eller begränsningar i WordPress (Automattic Incs) plattform efter påbörjat projekt. För frågor avseende WordPress (Automattic Incs) plattform hänvisar Weblify till www.wordpress.com.

15. Relation till plattformen

Weblify är ett fristående företag från WordPress (Automattic Incs) och kan således inte hållas ansvarig för problem eller begränsningar avseende WordPress (Automattic Incs) plattform, dess partners eller leverantörer.

16. Information och omfattning

Både Weblify och Kunden är ansvariga för att ha läst igenom dessa villkor och offerten innan signering. Kunden bär själv ansvar för att denne är införstådd med projektets omfattning innan projektet startar. Weblify ansvarar för att vara införstådd med vilka möjligheter samt begränsningar som finns i WordPress (Automattic Incs) plattform.

17. Supportpaket

I supportpaketet ingår följande:

Webbhotell
Vid lansering av nya hemsidan hjälper Weblify till med koppling av domän samt överföring av den nybyggda hemsidan. Kunden behåller sin nuvarande hosting plattform om inget annat kommuniceras. Om Kunden inte har någon hosting eller vill byta kommer Weblify rekommendera olika hostingtjänster som Kunden skriver upp sig på.


Uppdateringar av plugins
Efter levererat projekt ansvarar Weblify för uppdateringar av plugins som används i den valda plattformen.


Google Analytics & Hotjar
Implementation av Google Analytics (Google) och Hotjar (Hotjar Ltd). Har Kunden inget tidigare konto på Google Analytics (Google) och/eller Hotjar (Hotjar Ltd) erbjuder Weblify att skapa och implementera ett sådant samt tillhandahålla Kunden med inloggningsuppgifterna som skapats. Har Kunden befintliga konton använder Weblify dem.


Expressupport
Kunden får tillgång till en prioriterad support som blir kontaktyta efter levererat projekt.

Kunden har möjlighet att säga upp servicepaketet utan bindningstid. Kunden får inte längre tillgång till servicepaketet och inkluderande faktorer som beskrivs ovan. Hostas Kundens servrar av Weblify kommer dessa tas bort då Kunden väljer att hantera dessa själv. Weblify kommer inte uppdatera plugins i den valda plattformen. Supportfrågor hänvisas till support@gvjn.beeweb.se

18. Tekniskt ansvar

Weblify bär inget ansvar vad gäller domän, server, hosting eller funktionalitet på WordPress (Automattic Incs) plattform eller tjänster/produkter köpta via WordPress eller från annan tredje part. Vid signering av avtalet godkänner Kunden att hantera all kontakt avseende ovanstående tjänster direkt med respektive leverantör.

19. Hosting

Köp av hosting av hemsidan är ett avtal mellan Kunden och Automattic Incs. Kunden har möjlighet att ge fullmakt till Weblify att för Kundens räkning köpa tjänster kopplade till hosting av Automattic Incs och åtar sig i sådant fall att lämna de uppgifter som krävs för att genomföra köpet till Weblify.

20. Koppling av domän

Efter utfört projekt erbjuds Kunden att koppla en egen domän till Produkten, alternativt att förse Weblify med namn på domänleverantör, inloggningsuppgifter till domänleverantör samt övriga relevanta uppgifter. Vid översändande av dessa uppgifter ger Kunden fullmakt till Weblify att för Kundens räkning köpa tjänster som krävs för att koppla Kundens domän till Produkten. Skulle Kunden välja att avböja eller inte lämna den information som krävs, betraktas projektet ändå som utfört.

Ifall Weblify gör utlägg åt Kund för hosting, domän samt andra tredjepartstjänster, ska Kunden ersätta Weblify för sådana kostnader. Avtal avseende sådana tjänster är dock alltid att betrakta som ett avtal mellan Kunden och tredje part.

21. Reklamation

Om Kunden önskar framställa reklamation avseende fel eller brist i projektets utförande ska Kunden göra detta senast vid uppvisningstillfället som beskrivs i 9. Kundens rätt att reklamera anses vara förbrukad efter det att Kunden och Weblify genomfört uppvisningstillfälle enligt 9 utan klagomål. Om Kunden inte deltar i uppvisningstillfälle enligt 9 anses rätten att framställa reklamation vara förbrukad när utsatt datum och tid för sådant uppvisningstillfälle passerat. Reklamation eller klagomål befriar inte Kunden från ansvar att betala för utfört projekt.

22. Ansvar

Weblify ansvarar för skada som orsakats Kunden genom fel eller vårdslöshet i utförande av projektet upp till det belopp som betalats av Kunden för projektet.

Weblify ansvarar aldrig för skada som uppkommer på grund av felaktig eller ofullständig information lämnad av Kunden. Weblify ansvarar inte för utebliven vinst eller inkomst, eller annan indirekt skada eller följdskada. Ansvarsbegränsningen gäller dock ej skada som orsakats av grov vårdslöshet eller uppsåt.

Kunden ska hålla Weblify skadelöst från krav från tredje man avseende material tillhandahållet av Kund.

23. Force majeure

Om Weblify förhindras fullgöra sina åtaganden enligt avtalet på grund av omständighet som Weblify inte kunnat råda över såsom blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, naturkatastrof, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från underleverantörer på grund av omständigheter som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestationen och befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder. Om avtalets fullgörande till väsentliga delar förhindras för längre tid än tre (3) månader på grund av ovan angiven omständighet, har Kunden rätt att skriftligen säga upp avtalet. Vid sådan uppsägning har Weblify rätt till ersättning enligt avtalet för utfört arbete och styrkt nödvändig kostnad.

24. Immateriella rättigheter

All rätt till samtliga immateriella rättigheter som Weblify skapar inom ramen för projektet tillfaller Kunden. Kunden erhåller inte rätt till Weblifys immateriella tillgångar eller företagshemligheter annat än vad som anges i avtalet. Vidare erhåller Kunden inte rätt till immateriella rättigheter som skapats utanför ramen för projektet, eller som redan var i Weblifys ägo innan projektet inleddes.

25. Personuppgifter

Weblify kan komma att behandla personuppgifter i förhållande till Kundens representanter i samband med projektets genomförande i syfte att kunna uppfylla avtalet. Weblify är personuppgiftsansvarig i förhållande till sådan behandling. Kunden ansvarar för att alla dess representanter vars uppgifter lämnas till Weblify har tagit del av och godkänt Weblifys personuppgiftspolicy för kundkontakter, bilagd härtill som bilaga 1.


För en del personuppgifter som Weblify behandlar i samband med projektets utförande är Kunden personuppgiftsansvarig och Weblify personuppgiftsbiträde. I förhållande till sådan behandling gäller det personuppgiftsbiträdesavtal som bilagts härtill som bilaga 2.

26. Sekretess

Parterna förbinder sig, utan begränsning i tiden, att inte för utomstående avslöja konfidentiell information rörande respektive parts verksamhet. Med ”konfidentiell information” förstås i denna bestämmelse varje uppgift – teknisk, kommersiell eller av annan art – oavsett om uppgiften dokumenterats eller inte, med undantag för uppgifter som är eller blir allmänt kända eller som kommit eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom parts brott mot denna bestämmelse.

27. Meddelanden

Meddelanden till den andra parten ska levereras med bud, rekommenderat brev eller e-post till de adresser som senast uppgivits av den andra parten. Meddelande ska anses ha kommit den andra parten tillhanda (a) om det skickats med bud, vid mottagandet, (b) om det skickats med rekommenderat brev, fem (5) dagar efter avsändandet, eller (c) om det skickats med e-post, på dagen för avsändandet.

28. Ändringar

Ändringar av avtalet ska för att äga giltighet vara skriftligen accepterade av bägge parter, om inget annat avtalats.

29. Tvist

Svensk lag, utan tillämpning av dess lagvalsregler, ska gälla för avtalet. Tvister som uppstår i anledning av avtalet ska avgöras av allmän domstol.

Stäng meny

Se en gratis skiss på din hemsida!

Skriv in din email nedan för att se skillnaden!

Get a free demo on your website!

Insert your email below to start rockin’