Betalningsvillkor - månadsbetalning

1. DEFINITIONER

I dessa allmänna villkor ska de ord och begrepp som anges nedan ha följande betydelse: 

”Avbetalningsperioden”, det antal månader som krediten löper. Antal månader specificeras under ”Avbetalningsperiod (antal månader)” på Månadsbetalningsavtalet (s. 1) 

”Månadsbetalningsavtalet”,förevarande skuldebrev avseende månadsbetalning mellan Leverantören och Kund. 

”Aros”, Aros Kapital AB, 556669-3130 

”Kund”, den part som erhåller finansiering för att möjliggöra månadsbetalning av Tjänsten. 

”Krediten”, det belopp Kund erhåller för att möjliggöra månadsbetalning av Tjänsten. Krediten beräknas genom att multiplicera Avbetalningsperioden med den Månatliga månadsbetalningen. 

”Månatlig månadsbetalning”,det belopp Kund månatligen skall erlägga till innehavaren av Skuldebrevet. Belopp specificeras under ”Att delbetala varje månad” Månadsbetalningsavtalet (s. 1). 

”Kredittiden”, se ”Avbetalningsperiod” 

”Leverantör”, den part som tillhandahåller Tjänsten 

”Tjänsten”, den/de tjänster som Kund nyttjar av Leverantören genom månadsbetalning, se huvudavtal mellan Kund och Leverantör med tillhörande bilagor. 

2. SYFTE OCH BETALNINGSFULLMAKT

2.1 Krediten ställs till Kunds förfogande i syfte att möjliggöra månadsbetalning av den Tjänst Leverantören tillhandahåller Kund. Kund äger inte rätt att häva avtalet och begära ut det totala Kreditbeloppet. 

2.2 Eftersom Krediten är given med anledning av punkten 2.1 detta Avtal ger Kund Aros fullmakt att för Kunds räkning erlägga ersättning för Tjänsten direkt till Leverantören. Fullmakten är giltig under hela kredittiden. 

3. BEGRÄNSNING AV AROS ANSVAR FÖR TJÄNST

3.1 Kund har själv valt ut Tjänsten och Aros ansvarar inte under några omständigheter för tjänsten i fråga om fel eller brist, försening, kvalitet, prestanda, lämplighet för Kund och andra liknande förhållanden utan skall rikta samtliga frågor hänförliga till situation enligt 3.1 detta Månadsbetalningsavtal mot Leverantören. 

3.2 Kund äger ingen rätt till ersättning av Aros, vare sig för direkt eller indirekt skada eller eljest, i anledning av leveransförseningar, oavsett orsaken därtill. 

3.3 Oavsett invändning från Kund avseende brist eller fel i Tjänsten så är Kunden alltid skyldig att uppfylla sina plikter enligt Månadsbetalningsavtalet. Detta gäller oavsett om Tjänsten inte kan användas eller om Leverantören åsidosatt sina skyldigheter avseende service, support m.m. Kunden har därmed ingen rätt att begära avdrag eller uppskov på Månatlig månadsbetalning eller andra avgifter/kostnader som uppstått till följd av Kunds Månadsbetalningsavtal med Aros, pga. fel eller brist i Tjänsten eller motfordringar hänförliga till andra omständigheter. Skadefall medför inte befrielse från Kunds skyldighet att erlägga Månatliga månadsbetalningar eller att fullgöra övriga förpliktelser enligt Månadsbetalningsavtalet

3.4 Aros är inte under några omständigheter skyldig att utbyta, reparera eller eljest bistå med service av Tjänst eller del därav. 

3.5 Aros får säga upp Krediten till betalning vid den tidpunkt som Aros bestämmer, om någon av följande omständigheter föreligger: 

a) Kund dröjer med erläggandet av den Månatliga månadsbetalningen eller del därav eller annan avgift i mer än fjorton (14) dagar från förfallodagen

b) Kund dröjer med betalning av den Månatliga månadsbetalningen eller annan avgift vid mer än tre (3) tillfällen, 

c) Kund inställer sina betalningar, träder i likvidation, försätts i konkurs eller inleder ackordsförhandlingar utan konkurs eller risk övrigt föreligger enligt Aros bedömning att Kund inte kommer fullgöra sina förbindelser enligt detta Månadsbetalningsavtal,

d) Kund får skuld till skatteverket eller förekommer i ärende hos Kronofogdemyndigheten,

e) Kunds ägarstruktur eller inriktning avseende rörelsen ändras väsentligt eller Kunds rörelse i sin helhet eller väsentlig del därav överlåts eller för Kunds väsentliga tillgångar överlåts,

4. DRÖJSMÅLSRÄNTA

4.1 Om betalning av kapital, kredit, ränta eller avgifter inte fullgörs i tid, skall Kunden betala en årlig dröjsmålsränta om tjugofyra (24) procentenheter på det förfallna beloppet tilldess betalning sker. Utöver vad som framgår av första sidan av detta Månadsbetalningsavtal har Aros rätt att ta ut avgifter för betalningspåminnelser, försening, inkassoåtgärder m.fk. avgifter som Aros vid var tid tillämpar. Kunden skall ersätta Aros samtliga kostnader i anledning av indrivning av förfallen kredit eller annan avgift, kostnad eller fordran enligt detta Månadsbetalningsavtal. 

5. MÅNADSBETALNING

5.1 Har flera olika belopp förfallit till betalning och betalar Kund endast en del av Aros förfallna fordran, äger Aros rätten att besluta hur betalningen skall avräknas. 

6. KVITTNING OCH AVRÄKNING

6.1 Aros har rätt att innehålla medel vilka Aros innehar med redovisningsskyldighet gentemot Kund till säkerhet för Kunds samtliga förpliktelser enligt detta Avtal. 

7. MEDDELANDEN

7.1 Rekommenderat brev om Krediten skall anses ha nått adressaten senast på sjunde dagen efter avsändandet, om brevet sänts till den adress som är angiven i skuldebrevet eller som eljest är känd för Aros. 

7.2 Meddelande som sänts med telex eller telefax skall anses ha nått adressaten omedelbart. 

7.3 Om meddelande sänts med telegram skall det anses ha nått adressaten senast 24 timmar efter inlämnandet. 7.4 Bestämmelserna gäller inte meddelande för avbrytande av preskription. 

8. BEGRÄNSNING AV AROS ANSVAR – FORCE MAJEUR OCH SKADESTÅNDSSKYLDIGET

8.1 Aros är inte ansvarig för skada som beror av lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Aros själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. 

8.2 Aros är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om Aros varit normalt aktsam. Kreditgivaren ansvarar inte i något fall för indirekt skada. 

9. TVIST

9.1 Samtliga tvister i anledning av detta skuldebrev, jämte härur hänförliga rättsförhållanden, skall avgöras enligt svensk rätt och av allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans. 

Stäng meny

Se en gratis skiss på din hemsida!

Skriv in din email nedan för att se skillnaden!

Get a free demo on your website!

Insert your email below to start rockin’