Allmänna villkor

1. Bakgrund

Dessa allmänna villkor gäller för de affärer Ni eller ert företag (nedan ”Ni”) gör med Weblify AB (nedan ”Weblify”) avseende SEO (sökmotoroptimering av hemsida) om inte annat särskilt avtalats. Genom att Ni ingår avtal med oss accepterar Ni dessa allmänna villkor. För det fall det finns en offert eller en orderbekräftelse mellan parterna och det finns villkor i offerten eller orderbekräftelsen som motsäger villkor i dessa allmänna villkor skall villkoren i offerten eller orderbekräftelsen anses gälla.

2. Texter och konton

Weblify förbehåller sig rätten att inte använda ord eller fraser som är irrelevanta för Din verksamhet eller som är varumärkesskyddade av tredje part. Weblify förbehåller sig rätten att inte använda ord som kan anses stötande, såsom, men inte begränsat till, pornografi och hets mot folkgrupp. I synnerhet kan Ni inte använda Weblify för att föra över eller distribuera material som är kränkande, stötande, obscent eller hotfullt eller som kan orsaka irritation eller besvär för någon, såsom exempelvis, men inte begränsat till, rasistiska, sexistiska, trakasserande, hotfulla eller vulgära åsikter, meddelanden eller annat material av det slaget. Weblify förbehåller sig rätten att ändra hela eller delar av produkterna såvida det kan ske utan funktionsmässig olägenhet för Er. Weblify kommer att använda sina egna konton och står själv för kostnaden för alla verktyg som används för SEO optimering och analys. Dessa konton ägs och administreras av Weblify såväl under som efter samarbete. Utöver Weblifys egna konton kan Weblify komma att begära åtkomst till kundens konton om det anses nödvändigt.

3. Immateriella rättigheter

Ingenting i dessa allmänna villkor ger Er någon som helst rätt till Weblifys upphovsrätt, varumärke, kännetecken, know-how eller andra immateriella rättigheter. Ni godkänner genom dessa allmänna villkor att Weblify kommer att använda Dina målsidor och Ert firmanamn och/eller varumärken på sådant sätt som krävs för att de överenskomna produkterna skall kunna levereras. Ni befriar oss härmed från allt ansvar som rör intrång i upphovsrätt, varumärke eller kännetecken eller annat intrång av immateriella rättigheter som orsakats av att Ni underlåtit Er att följa dessa allmänna villkor. Ni skall även hålla Weblify skadeslöst för skada som kan uppstå hos utomstående på grund av att Ni underlåtit att följa dessa allmänna villkor. Weblify äger rätt att använda Er som referenskund eller som kundcase i samtal och text på ett etiskt vis.

4. Ansvarsbegränsning

Weblify utövar ingen kontroll över information eller material som finns på externa servrar. Weblify har inga egna servrar så all information kommer att lagras på externa servrar såsom, men inte begränsat till, servar tillhandahållna av Google Inc. Weblify är ej ansvarig eller skadeståndsskyldig för direkta eller indirekta skador, utebliven vinst, förlorad data, förlorade affärer eller någon kostnad för ersättningstjänster, straffavgifter eller annars någon indirekt kostnad eller förlust. Weblify är heller inte skadeståndsskyldig om någon gör intrång på datorresurser och skaffar sig tillgång till, förstör eller förvanskar information. Weblify är ej publiceringsansvarig för annonsmaterial som Weblify har tagit fram åt Er. I inget fall skall Weblifys skadeståndsskyldighet överstiga det belopp som Ni erlagt till oss för tjänsterna. Weblify har inga skyldigheter att ersätta Er för något som kan vara ett brott mot dessa allmänna villkor om avtalsbrottet uppstått pga. force majeure, det vill säga omständigheter utanför vår kontroll såsom naturkatastrof, allvarliga tekniska fel, krigstillstånd, konflikt på arbetsmarknaden, brott i Internetförbindelser eller andra liknande händelser. Weblify bär ej ansvar för och är ej heller återbetalningsskyldig för erlagda avgifter avseende perioder då avbrott eller andra störningar förekommit. Om Ni som drabbas av skada på grund av fel hos Weblify eller i tjänsterna måste Ni meddela detta omedelbart. Weblify lämnar ingen ersättning för skador som kunde ha undvikits. Krav på skadestånd eller återbetalning ska framställas skriftligen inom tre (3) månader efter det att skadan upptäckts eller borde ha upptäckts.

5. Priser och betalning

Ersättning för analys och optimering gäller enligt offert alternativt överenskommelse i mail. Betalning erläggs i förskott för varje månad och dras automatiskt från det betalkort Ni angivit. Debitering sker från lansering av sökmotorsoptimerad hemsida. En lagstadgad påminnelseavgift tillkommer vid utebliven betalning. Om betalning inkommer efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta motsvarande 2 % per månad. Vid dröjsmål av betalning förbehåller sig Weblify rätten att helt eller delvis begränsa åtkomsten till tjänsten tills betalning är erlagd. Vid förändringar av budget för annonsering träder dessa i kraft vid start av nästkommande kalendermånad. Weblify förbehåller sig rätten att ändra avtalspriser med avseende på kommande avtalsperioder. Detta måste dock tydligt kommuniceras till kunden innan prisändringen träder i kraft. Har Ni accepterat introduktionsperiod till nedsatt pris anses Ni ha tecknat Er för abonnemang till normalpris när denna introduktionsperiod utlöpt utan att uppsägning dessförinnan skett. Eventuella korrigeringar av betalt belopp regleras på nästkommande faktura. Moms tillkommer på alla priser enligt gällande lagstiftning.

6. Avtalsperiod och uppsägning

Tjänsten/abonnemanget löper från lansering av första annons tillsvidare om inget annat framgår i offerten. Om Ni ej inkommer med uppsägning senast tre (3) arbetsdagar före månadsskifte, såvida inte annat särskilt avtalats, inleds automatiskt en ny månad. Uppsägning skall göras via epost till adwords@weblify.se. Om uppsägningen görs efter ingången av ny kalendermånad så sker ingen återbetalning för den innevarande månaden. Utebliven betalning är ej att betrakta som en uppsägning. Efter att tjänsten löpt ut kan Ni inte längre ta del av de rapporter som har levererats. För ytterligare villkor, se specifik produkt 7.1 – 7.3.

7. Överlåtelse av avtal

Ni äger endast rätt att överlåta detta avtal till ny part (med annat organisationsnummer) efter medgivande av Weblify. Överlåtelsen och medgivandet skall ske skriftligt av både överlämnande och övertagande parten. Bägge parter ansvarar solidariskt för de skulder som eventuellt kan finnas till Weblify AB i anledning av det ursprungliga avtalet. Efter överlåtelsen ansvarar endast den övertagande parten för därefter uppkomna skulder. Weblify har rätt att överlåta sin del av avtalet, inklusive dess förpliktelser och skyldigheter, utan Ert godkännande.

8. Övrigt

Tillägg till eller ändringar av dessa allmänna villkor meddelas på Weblifys Hemsida, (Allmänna villkor) på Weblify.se. Det åligger Er att ta del av vid var tid gällande abonnemangsvillkor. Om någon punkt i avtal eller dessa villkor inte gäller pga beslut i domstol eller lag så gäller fortfarande övriga delar av avtal eller villkor. Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras vid allmän domstol med Stockholms Tingsrätt som första instans.

Close Menu

Se en gratis skiss på din hemsida!

Skriv in din email nedan för att se skillnaden!

Get a free demo on your website!

Insert your email below to start rockin’